Проектиране :: Консултации
Експертизи :: ОВОС

 

 
Design :: Consulting
Ecological assessment

„Екоинтеграл” ЕООД е фирма с основен предмет на дейност: проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения; проектиране на пречиствателни станции за питейни, битови и промишлени отпадъчни води; проектиране на хидротехнически съоръжения; водостопански изследвания и технико-икономически анализи във водоснабдяването, канализацията и хидротехниката; прединвестиционни проучвания, инвестиционно и стратегическо планиране, екологични оценки.

ECOINTEGRAL Ltd. is a company with main activities: design of water supply and sewerage networks and facilities; design of treatment plants for potable, domestic and industrial wastewater; design of hydraulic structures; water balance studies and feasibility analyses of water supply, sanitation and hydraulic engineering; feasibility research, investment and strategic planning, environmental assessments.